Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, “RGPD”) i amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, “LOPDiGDD”), a continuació t'informem de la nostra política de protecció de dades.

 

1. Qui recull les teves dades?

Nom i cognoms: Montserrat Llobet Abizanda (en endavant la “Responsable del Tractament o CITIZENS Q”)
NIF: 39.351.677-B
Direcció postal: Carrer de Les Tres Creus, 236. 08203 Sabadell
Telèfon: (+34) 615 854 533
Correu electrònic: info@citizensq.social

 

2. Amb quina finalitat les fem servir; si estem o no legitimats; i durant quant de temps conservem les teves dades?

2.1. Finalitat

T’informem que les dades personals obtingudes es tractaran de conformitat a les finalitats següents:

• En cas d’haver facilitat les seves dades a través de la secció de contacte d’aquest lloc web interessant-se pels serveis oferts al mateix, és a dir, avaluacions, tallers o projectes de desenvolupament local, o sobre qualsevol altra qüestió, la finalitat serà la de poder gestionar la seva consulta i proporcionar-li la informació sol·licitada.

• En cas d’haver acceptat les cookies analítiques de tercers del web (google analytics), la finalitat del tractament serà poder fer seguiment i anàlisi del teu comportament en el lloc web, i poder mesurar l’activitat de navegació i introduir millores.

2.2. Legitimació

La Responsable del Tractament es troba legitimada per a les finalitats referides anteriorment en virtut del consentiment inequívoc prestat.

En cas que la Responsable del Tractament tracti les seves dades personals per a una finalitat diferent a les recollides en el present document, la Responsable del Tractament t'informarà, amb anterioritat al nou tractament, sobre la finalitat del mateix, i et facilitarà qualsevol altra informació addicional pertinent segons la legislació aplicable, i et sol·licitarà, si escau, el teu consentiment, si el mateix és necessari per a justificar un tractament legítim.

2.3. Termini de conservació de les dades

T’informem que les teves dades personals, obtingudes amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació o la seva consulta sobre els serveis oferts a la pàgina web o sobre qualsevol altra qüestió, es conservaran fins que s’hagi pogut donar resposta a la seva consulta o petició d’informació.

La conservació de les dades personal obtingudes a través de les cookies analítiques, es la que està prevista a la política de cookies i que pots consultar des d’aquí (enllaç a Política de Cookies)

Així mateix, t’informem que, al marge dels períodes abans referits, es conservaran les teves dades durant els terminis preceptius de prescripció, a fi i efecte de complir les obligacions legals i de gestionar els drets (interposar o defensar, si escau, una reclamació) del responsable, aplicant així mateix el que disposa la normativa interna relativa als períodes d'arxiu i retenció de documentació.

 

3. Facilitem les teves dades a tercers?

T’informem que les teves dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Addicionalment t’informem que, en determinats supòsits, podem facilitar accés a les teves dades a terceres empreses (Encarregats del Tractament) que ens presten serveis propis de manteniment de la web, i proveïdors associats a la gestió de màrqueting i mitjans digitals, que ens ajuden a gestionar degudament la nostra pàgina web, de forma eficient i sempre a l'empara de la normativa vigent.

El tractament de dades personals per part d'aquests Encarregats del Tractament, amb els quals s'ha subscrit un contracte a l'empara del que s'estableix en l'article 28 del RGPD, pot dur-se a terme tant dins com fora del territori de la Unió Europea. Els tractaments realitzats fora del territori de la Unió Europea es realitzen sobre la base d’una decisió d'adequació (tercer país o organització internacional que garanteix un nivell de protecció adequat).

Així mateix, t’informem que aquest lloc web utilitza el sistema de mesura d’audiència de Google Analytics (Google LLC.) i pot implicar la transferència internacional de dades que, en qualsevol cas, s’empara en la formalització de las clàusules contractuals tipus aprovades por la Comissió Europea.

 

4. Quins drets tens com a interessat?

Finalment, et comuniquem que tens dret a:
•  Obtenir confirmació sobre si la Responsable del Tractament està tractant o no dades personals que et concerneixen.
•  Accedir a les seves dades personals.
•  Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
•  Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

 

En determinades circumstàncies, pots:
•  Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici de o per la defensa enfront de reclamacions.
•  Sol·licitar-ne la limitació del tractament per motius relacionats amb la teva situació particular. En aquest cas, podràs oposar-te al tractament de les teves dades, supòsit en el qual la Responsable del Tractament deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin per sobre dels interessos, drets i llibertats de la persona interessada, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions; i, en cas d'haver facilitat el teu consentiment per a una finalitat concreta.
•  Retirar, si escau, el teu consentiment en qualsevol moment, cosa que no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada

 

D’altra banda, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin que hagis facilitat a la Responsable del Tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que la Responsable del Tractament ho impedeixi. En aquest sentit, podràs sol·licitar que la Responsable del Tractament transmeti directament, si és tècnicament possible, les dades personals al responsable del tractament que ens indiquis en la teva comunicació.

Finalment, t'informem que podràs exercir els teus drets mitjançant l'enviament de sol·licitud signada digitalment (DNI electrònic o un altre certificat reconegut) a la Responsable del Tractament, Sra. Montserrat Llobet, a través del correu electrònic info@citizensq.social, o a través de comunicació escrita dirigida a la Responsable del Tractament, Sra. Montserrat Llobet (amb ref. RGPD).

El contingut de la sol·licitud haurà d'incloure: el teu nom i cognoms; fotocòpia del teu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que t'identifiqui i, si fos necessari, de la persona que et representi, així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació; detall de la petició que es realitza; adreça a efectes de notificacions; data i signatura del/la sol·licitant; i documents acreditatius de la petició que es formula, si fos necessari. Per a obtenir informació addicional sobre els seus drets pot dirigir-se a la web:
http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php.

Si consideres que el tractament de les dades personals que et concerneixen infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no estàs satisfet/a amb l'exercici dels seus drets, tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'alguna de les vies següents: (i) a través del telèfon +34 901 100 099 o bé del +34 912 663 517; (ii) a través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web; (iii) presencialment dirigint-se al carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.